Menü Kapat

Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu Eşyetkilendirme Yönergesi

Amaç 
Madde 1: Bu yönergenin amacı, Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu tarafından belirlenecek bir bilim kurulunun Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde halk sağlığı dalında uzmanlık eğitimi verme koşullarını sağlayan

kurumları ziyaret ederek mevcut durumlarını değerlendirip varsa aksaklık ve eksiklikleri belirleyip bunları giderici önerilerde bulunmak, ulusal standartlara uygun eğitim programı yürüten kurumları “Kurumsal Yeterlik -Belgesi” ile belgelendirmek ve eğitim kurumlarını yeterlik belgesi almaya özendirerek ülkedeki halk sağlığı alanındaki uzmanlık eğitiminin niteliğinin yükselmesine katkı sağlamak için yapılacak çalışmaların esaslarını belirlemektir.

Tanımlar 
Madde 2: Bu yönergede geçen,
Anabilim Dalı Başkanı: Program yöneticisini,
Asistan: Tıpta uzmanlık öğrencisini,
Eşyetkilendirme (akreditasyon): Eğitim programının önceden belirlenmiş bazı temel standartları karşılayıp karşılamadığının değerlendirilmesini,
HASUDER: Halk Sağlığı Uzmanları Derneğini,
Kurum: Halk sağlığı dalında uzmanlık eğitim programı yürüten tıp fakültesi anabilim dalını,
Kurumsal Yeterlik Belgesi: Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu tarafından tıpta halk sağlığı uzmanlık eğitim programının yeterliği için verilmiş olan belgeyi,
(Koşullu) Kurumsal Yeterlik Belgesi: Yeterlik Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucu tespit edilen giderilebilir eksikliklerin olması durumunda verilen geçici Kurumsal Yeterlik Belgesini,
Ön Değerlendirme: Kurumun akreditasyon resmi süreci öncesi anabilim dalı tarafından talep edilmesi halinde yapılan değerlendirme,
TTB-UDEK: Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulunu,
UYEK: Ulusal Yeterlik Kurulunu,
Yeterlik Belgesi: Akredite edilmesi uygun olan eğitim programına verilecek belgeyi,
Ziyaret edilen kurumu en üst yöneticisi: Tıp Fakültesi Dekanını,
Ziyaret Kurulu: En az 10 yıl eğiticilik deneyimi olan 4 halk sağlığı uzmanı ve 1 TTB-UDEK temsilcisini,
ifade eder.
Başvuru için gerekli belgeler
Madde 3: 1. Anabilim dalı başkanının (program yöneticisinin) Dekanlık üzerinden başvuru yazısı
2. Eğitim Kurumu Programı Değerlendirme Formu (Ek 1)
3. Uzmanlık Öğrencisi Değerlendirme Formu (Ek 2)
4. Anabilim Dalı Uzmanlık Eğitim Programı
5. Asistan karnesi örneği
6. İmzalı bölge protokolü
Başvuru için gerekli asgari koşullar
Madde 4: 1. Eğitici standartları
 Program yöneticisi2
 Birisi en az doçent unvanına sahip iki eğitici3
2. Mekan standartları3
 Programın gereklerinin yapılmasına olanak sağlayan koşulların mevcut olması
3. Donanım standartları
 Yazılı (kuramsal ve uygulamalı) eğitim programının olması
 Yazılı (kuramsal ve uygulamalı) eğitim programının düzenli olarak anabilim dalı tarafından yapıldığının belgelenmesi
 İmzalı bölge protokolü
 Programdan son dört yıl içinde en az bir uzmanlık öğrencisinin mezun olması
 Asistan karnesi uygulamasının düzenli olarak yapılması
Ziyaret Programı
Madde 5: Ziyaretin amacı, kurumlarda sürdürülen eğitim programı kapsamındaki eğitim etkinliklerini iyileştirme, eğitimin niteliğinin güvencesini sağlama ve değerlendirmedir. Bu amaca ulaşmak için, verilen eğitimin düzeyi Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu tarafından belirlenen ölçütlerle karşılaştırılır. Ziyaret programı yapıldıktan sonra değerlendirme yapılarak, eğitim kurumunun belgelendirilmesi ya da yeniden belgelendirilmesi gerçekleştirilir.
Ziyaret Kurulu 
Madde 6: Ziyaret Kurulu, Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu tarafından Yeterlik Belgesi almış 4 Profesör/Doçent öğretim üyesi ve 1 TTB-UDEK temsilcisinden oluşur. Kurul üyeleri en az 10 yıldır aktif eğitici konumunda olmalıdırlar. Kurul üyelerinin en az birisinin Profesör olması gerekmektedir. Kurul başkanı Profesör üyeler arasından seçilir. Her bir ziyaret için, Ziyaret Kurulunun 1 üyesi TTB-UDEK Yürütme Kurulu tarafından, diğer üyeleri Halk Sağlığı Eşyetkilendirme Komisyonunun önerisiyle Halk Sağlığı Yeterlik Yürütme Kurulu tarafından çıkar çakışması ve etik ihlal olmayacak şekilde (ziyaret yapılacak üniversiteden lisans ve/veya lisansüstü eğitim almamış olmak, vb) belirlenir. TTB-UDEK temsilcisi Ziyaret Kuruluna gözlemci konumunda katılır ve tercihen halk sağlığı alanı dışından birisidir. Ziyaret Kurulu üyeleri kendi içinden bir başkan ve bir yazman seçerler.
Kurum Ziyaretinin Organizasyonu
Madde 7: Eşyetkilendirme Komisyonunun başkanı, ziyaret edilecek eğitim kurumunun en üst yöneticisini ve anabilim dalı başkanını ziyaret konusunda önceden bilgilendirir. Eğitim kurumuna uygun bir ziyaret tarihi belirlenir. Kurum ziyareti eğitim kurumunun gönüllülüğü temelinde gerçekleştirilir. Ziyaret programı Eşyetkilendirme Komisyonu tarafından Kurumsal Yeterlik Belgesi başvuru sırasına göre yapılır.
Madde 8: Ziyaret öncesi bir “Kurumsal Değerlendirme Formu” (Ek 1), ziyaret edilecek eğitim programı yöneticisi tarafından; “Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Değerlendirme Formu” (Ek 2) ise, tıpta uzmanlık öğrencisi temsilcisi (varsa başasistan) tarafından doldurulur. Eğitim programının bir örneği ve eğitim kurumunun varsa bir önceki ziyaret raporu formlarla birlikte iletilir. Özellikle tıpta uzmanlık öğrencileri tarafından doldurulan değerlendirme formu gerekli gizlilik önlemleri ile gönderilir. Gelen rapor Eşyetkilendirme Komisyonu tarafından değerlendirilerek ziyaret yapılıp yapılmayacağına karar verilir. Ziyaret yapılacağı en az 4 hafta öncesinden kuruma bildirilir. Ziyaret yapılacak eğitim kurumunun eğitim programı yöneticisi, ziyaret programından sorumludur.
Madde 9: Ziyaret programının masrafları ziyaret edilen kurum tarafından karşılanır. Bu konudaki girişimler ve işlemler HASUDER Yönetim Kurulu ve Yeterlik Yürütme Kurulunca yürütülür.
Ziyaretin Gerçekleştirilmesi
Madde 10: Ziyaret açılış toplantısı ile başlar. Ziyaret edilen Kurumun bağlı olduğu en üst yöneticisi) açılış toplantısına katılmak üzere önceden davet edilir. Açılış toplantısında, ziyaret ekibi eğiticilerle ve eğitim alanlarla tanışır. Ziyaretin amacı anlatılarak, ziyaret planı gözden geçirilir. Ziyaret Kurulu, anabilim dalı başkanı, öğretim üye ve görevlileri, başasistanı, uzmanları ve tıpta uzmanlık öğrencileri ile birebir ve/veya grup halinde görüşür. Ziyaret edilen kurumda 10 ya da daha az sayıda tıpta uzmanlık öğrencisi var ise tümüyle birebir görüşülür; 10’dan fazla tıpta uzmanlık öğrencisi var ise, Ziyaret Kurulu tarafından belirlenen ve her bir eğitim yılı da dikkate alınarak seçilen 10 kişi ile birebir görüşme yapılır. Görüşme sırasında öğrencilerin asistan karneleri yanlarında/ulaşılabilir olmalıdır. Görüşmeler sırasında edinilen bilgiler gizli tutulur. Eğiticiler ve tıpta uzmanlık öğrencileri ile yapılan görüşmelerde, ziyaret öncesinde doldurulmuş değerlendirme formlarında yer alan bilgiler gözden geçirilir. Ziyaret kurulu eğitim kurumundan görevli kişi ya da kişilerin eşliğinde, kurumun uzmanlık eğitimi ile ilgili bütün alanlarını (derslik, kütüphane, eğitim ve araştırma bölgesi, tıpta uzmanlık öğrencisi odası, dinlenme alanları, laboratuvar vb.) gezerek yerinde değerlendirir. Ziyaret sırasında uzmanlık eğitimi sürecinde rotasyon yapılan dalların da mümkünolduğu ölçüde ziyaret edilmesi uygun olur. Değerlendirme sürecinde kurumun eğitim çalışmaları ile ilgili dokümanları ve diğer kayıtlarından yararlanılır. Ziyaret, eğiticilerle yapılacak olan bir tartışmayla sonlandırılır. Ziyaret mümkünse bir gün içerisinde bitirilir. Ziyaretin yinelenmesi durumunda yarım günlük bir süre yeterli olabilir. Ziyaret Kurulu, ziyaret programının sonunda, değerlendirme, karar verme ve öneri sunma aşamaları için, kendi üyeleriyle bir toplantı yapar. Eşyetkilendirme Raporunu hazırlama görevini üstlenen Ziyaret Kurulu yazmanı, ayrıntıları rapora daha sonra ekleyebilir.
Talep edilmesi halinde finansal koşulların ziyaret edilen kurum tarafından karşılanması durumunda ön değerlendirme ziyareti yapılabilir.
Madde 11: Ziyaret Kurulu amaca yönelik bilgi, gözlem ve değerlendirmelerin atlanmadan yapılabilmesi için “Ziyaret Ekibi İçin Kontrol Listesi” (Ek 3) kullanır. Bu listede yer alan ve yerine getirilemeyen hususlar Eşyetkilendirme Raporunda (Ek 4) belirtilir.
Ölçütler ve Değerlendirme
Madde 12: Ziyaret Kurulu, eğitimin değerlendirilmesi için TTB-UDEK, UYEK ve Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu tarafından kabul edilmiş ölçütleri kullanır. Ziyaretlerde kullanılan formlar veri toplama aşamasında kullanılır. Ziyaret Kurulu bütün veri ve gözlemleri içeren bir değerlendirme yapar.
Ziyaret Raporu 
Madde 13: Ziyaret Kurulu, üzerinde oybirliği ile tam bir anlaşma sağlanmış değerlendirme, karar ve önerilerini, bir rapor olarak yazar. Raporda tarih, ziyaret edilen kurum ve kurum sorumlusunun adı belirtilir. Rapor, taslak aşamasında, olası hatalardan arındırılması amacıyla Ziyaret Kurulu Başkanı tarafından gözden geçirilmelidir. Rapor yazımı en geç 15 gün içinde tamamlanmalıdır. Rapor, Ziyaret Kurulu’nun bütün üyelerinin yazılı beyanı/onayı alındıktan sonra başkanı tarafından imzalanır; raporda Ziyaret Kurulu üyelerinin kimlik, unvan ve adresleri yer alır.
Raporun Onaylanması
Madde 14: Ziyaret Kurulu, raporunu tamamladıktan sonra Eşyetkilendirme Komisyonuna sunar. Bu komisyon raporu inceler, gerekirse Ziyaret Kurulu ile görüşerek raporu Ziyaret Programının esaslarına uygunluğu açısından değerlendirir ve uygun olduğuna karar verirse onaylanmak üzere Yeterlik Yürütme Kuruluna sunar. Yeterlik Yürütme Kurulu, ziyaret raporunu değerlendirerek onaylar. Yeterlik Yürütme Kurulu onayladığı ziyaret raporunun karar kısmını, HASUDER Yönetim Kurulu’na TTB-UDEK’e gönderilmek üzere sunar. Ayrıca, Ziyaret Kurulunun TTB-UDEK Yürütme Kurulu tarafından belirlenen üyesi, ziyaretin bitiminde ziyaret sürecine ilişkin bir değerlendirme raporunu TTB-UDEK Yürütme Kuruluna sunar.
Madde 15: Raporun TTB-UDEK Yürütme Kurulu tarafından onaylanmaması durumunda hangi işlemlerin yapılması gerektiğine Halk Sağlığı Yeterlik Yürütme Kurulu karar verir.
Eksikliklerin Giderilmesi
Madde 16: Ziyaret Kurulu Raporunda ziyaret edilen kurumda saptanan eksiklik ve aksaklıklar belirtilmiş ise, söz konusu kuruma durum yazı ile bildirilir ve durumun düzeltilmesi önerilir. Kurum, bu aksaklık ya da eksiklikleri giderdiğini Yeterlik Kuruluna bildirirse kurum yeniden ziyaret edilerek yeni bir değerlendirme yapılır. Söz konusu aksaklık ya da eksikliğin göreceli olarak basit olması durumunda ikinci kez yapılacak ziyaret ekibinde dörtten az sayıda üye yer alabilir.
Gizlilik 
Madde 17: Ziyaret Kurulu, Halk Sağlığı Yeterlik Yürütme Kurulu ve TTB-UDEK Yürütme Kurulları ziyaret raporunun, bütün ayrıntılarıyla saklı tutulmasından sorumludur. Aynı şekilde tıpta uzmanlık öğrencileri ile yapılan görüşmelerden elde edilen bilgiler her koşulda gizli tutulur. Rapor metinlerinde de bu gizlilik ilkesi gözetilir.
Halk Sağlığı Kurumsal Yeterlik Belgesi
Madde 18: Kurumun belgelendirilmesi kararının verilmesi durumunda, TTB, TTB-UDEK, HASUDER Yönetim Kurulu ve Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu başkanlarının imzalarıyla “Tıpta Halk Sağlığı Uzmanlık Eğitimi Kurumsal Yeterlik Belgesi” (Ek 5) düzenlenir. Belgenin geçerlik süresi 5 yıldır.
Eksiklik tespit edilmesi durumunda ziyaret raporunda yer alan karar doğrultusunda, eğitim kurumu için 5 yıldan daha kısa süre içinde (1 yıldan az olmamak üzere) ziyaret edilip yeniden değerlendirilmek üzere, “(Koşullu) Halk Sağlığı Kurumsal Yeterlik Belgesi” de düzenlenebilir. Yeterlik Belgesini almış eğitim kurumunda standandartlarla ilgili herhangi bir sorun yansıtıldığında Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu tarafından yeniden değerlendirme yapılabilir.
Yıllık Rapor 
Madde 19: HASUDER ve Halk Sağlığı Yeterlik Yürütme Kurulu ziyaret programlarının sonuçlarını yıllık raporlar halinde yayımlar. Bu rapor, belgelendirilmiş eğitim kurumlarının bir listesini, ziyaret tarihlerini ve belgelendirmelerin geçerlik sürelerini içerir.
Halk Sağlığı Kurumsal Yeterlik Belgesinin Yenilenmesi
Madde 20: Tıpta Halk Sağlığı Kurumsal Yeterlik Belgesinin geçerlik süresi dolan kurumlar istekte bulunurlarsa Eşyetkilendirme Komisyonu tarafından hazırlanan bir program çerçevesinde yeniden ziyaret edilirler. Yeterlik süresi dolduktan sonra ya da dolmasına en az 6 ay kala, ziyaret talebinde bulunan kurumlara öncelik tanınır.

HALK SAĞLIĞI YETERLİK KURULU EŞYETKİLENDİRME YÖNERGESİ EK DOKUMANLARI

HALK SAĞLIĞI YETERLİK KURULU EŞYETKİLENDİRME BAŞVURUSU “BİLGİLENDİRME DOKUMANI”