Menü Kapat

Yeterlik Yürütme Kurulunun Görevleri

 • HASUDER Yönetim Kurulu ile yeterlik organları arasında eşgüdümü sağlar.
 • Eşyetkilendirme komisyonunun 3 asıl ve 2 yedek üyesini seçer.
 • Yeterlik ölçme değerlendirme komisyonunun 3 asıl ve 2 yedek üyesini seçer.
 • TTB-UDEK-UYEK Genel Kurulu’nda Yeterlik Kurulu’nu temsil etmek üzere bir temsilci görevlendirir.
 • Gerekli çalışmaları yürütebilmek için yılda en az 2 kez toplanır. Bu toplantılar yüz yüze olabileceği gibi online” olarak da sürdürülebilir.
 • Kurul ve Komisyonlarının çalışmalarını sağlar, izler ve işlevlerini düzenler.
 • Yeterlik Genel Kurul toplantılarına gündem hazırlar, Genel Kurulu toplar ve çalışma raporu sunar, kurul ve komisyonların öneri ve raporlarını değerlendirir ve kararlar alır.
 • Uzmanlık dalı ile ilgili eğitim ve uzmanlık alanı konusunda üst kurul ve ilgili kurumlarca talep edilen bilgileri hazırlar, kararlar alır ve Dernek Yönetim Kuruluna sunar.
 • Yeterlik ve eşyetkilendirme ile ilgili ileriye yönelik çalışmalar yapar ve yapılanmayı sağlar.
 • Yeterlik ile ilgili yapılacak ölçme değerlendirme (sınav) tarihlerini, ücretlerini belirler ve yıl başında duyurur.
 • Yeterlik ölçme değerlendirme sürecine (sınava) girmek üzere başvuran adayların başvurularını Ölçme Değerlendirme Komisyonu ile beraber değerlendirir ve uygun olanların ölçme değerlendirme sürecine alınmasını sağlar, listeleri onaylar.
 • Ölçme değerlendirme sonuçlarını duyurur ve belgeleri onaylar.
 • Halk Sağlığı uzmanlık alanında toplumun en nitelikli sağlık hizmeti almasını sağlamak için gerek uzmanlık eğitimine ve gerekse uzman hekimlerin öğrenme ve sürekli mesleksel gelişim süreçlerine yön vermek için gereksinime göre eğitim programları düzenler ve uygulanmasını sağlar.
 • Gönüllü eğitim kurumları/birimleri için Eşyetkilendirme Komisyonu aracılığı ile eşyetkilendirme yapar, belirlenen standartlara ulaşamamış olan eğitim kurumlarını/birimlerini uyarır, öneriler getirir, gelişmelerini takip eder ve bu konuda Dernek Yönetim Kuruluna, TTB-UDEK ve UYEK’e bilgi verir.
 • Derneği ve Yeterlik Kurulu’nu TTB-UDEK ve UYEK ve ilgili diğer kurumlarda temsil eder.
 • Yeterlik Genel Kurulu’na 2 yılda bir çalışma raporu sunar.