Menü Kapat

Halk Sağlığı Yeterlilik Ölçme ve Değerlendirme Kurulu

HALK SAĞLIĞI YETERLİK KURULU

ÖLÇME DEĞERLENDİRME KOMİSYONU ÇALIŞMALARI VE RAPORU

 3. Ekim 2012’de 15. Ulusal Halk Sağlığı Kongresinde  Yeterlik Genel Kurulu tarafından Ölçme Değerlendirme Komisyonunun 3 asıl ve 2 yedek üyesi seçilmiş, 3 asil  üyeyi yeterlik yürütme kurulu kendi içinden görevlendirmiş, Eğitim Üst Kurulu da 3 asıl, 2 yedek üyeyi belirleyerek  Ölçme Değerlendirme komisyonu oluşmuş ve aşağıdaki kişilerden oluşmuştur.

Asıl Üyeler

 

Şevkat Bahar Özvarış

Yeterlik Genel Kurulu

Burcu Tokuç

Yeterlik Genel Kurulu

Yeşim Şenol Yiğiter

Yeterlik Genel Kurulu

Sibel Sakarya(Kalaça)

Yeterlik Yürütme Kurulu

Muzaffer Eskiocak

Yeterlik Yürütme Kurulu

Meltem Çiçeklioğlu

Yeterlik Yürütme Kurulu

Necati Dedeoğlu

Eğitim Üst Kurulu

Haldun Sümer

Eğitim Üst Kurulu

Süleyman Ceylan

Eğitim Üst Kurulu

Yedek Üyeler

 

Ali Osman Karababa

Yeterlik Genel Kurulu

İbrahim Koruk

Yeterlik Genel Kurulu

Selma Karabey

Eğitim Üst Kurulu

Çiğdem Çağlayan

Eğitim Üst Kurulu

Ölçme Değerlendirme Komisyonu hem Yeterlik Kurulu toplantılarına katılmış hem de kendi aralarında toplanarak aktif olarak çalışmış ve yeterlik sınavı standartlarını belirlemiş, yeterlik sınavlarını oluşturmuş, 5-9 Ekim 2015 18. UHS Kongresinde deneme sınavını gerçekleştirmiş, 19. UHS Kongresinde ise yeterlik sınavını iki aşamalı olarak yapacaktır.

Ölçme Değerlendirme Komisyonunun belirlediği yeterlik sınavı koşulları :
1. Halk Sağlığı Yeterlik Teorik Sınavı

Teorik sınavda soru dağılımı;
% 70’i; Epidemiyoloji ve Biyoistatistik, Sağlık Yönetimi (Sağlık ekonomisi ve sağlık politikaları dahil), Sağlığın Geliştirilmesi ve Sağlık Eğitimi, Çocuk Sağlığı, Kadın ve Üreme Sağlığı, Bulaşıcı Hastalıklar, İş ve İşçi Sağlığı, Çevre Sağlığı alanlarından;
% 30’u; Demografi, Yaşlı Sağlığı ve Kronik Hastalıklar, Toplum Beslenmesi, Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Yönetimi, Okul Sağlığı alanlarından ve
%10’u ise; Ruh sağlığı, Kazalar ve Yaralanmalar, İhmal Edilen (Dezavantajlı) Gruplarda Sağlık Hizmetleri Yönetimi alanlarından olacak ve toplam 100 soruluk sınav olacaktır.
Teorik sınav için bir soru hazırlama formu hazırlanmış, sorular anabilim dalları öğretim üyelerinden istenmiş , daha sonra http://goo.gl/forms/YKIMNhQZwm adresinden hazırlanan formatta soru hazırlanması duyurularak soru bankası oluşturulma çalışması başlatılmıştır. Bu soru bankası oluşumuna öğretim üyelerimizin katkıları beklenmektedir.
Teorik Sınavda başarı baraj notu 100 üzerinden 60 dır. Bu sınavın geçerliliği 2 yıldır.( 2 yıl içinde pratik sınava hiç girmeyenlerin ve açılan pratik sınavlardan 2 kez başarılı olamayanların tekrar yazılı sınava girmeleri gerekir. Herhangi bir koşulda pratik sınav açılamayan yıllar bu 2 yıllık süreçten sayılmaz.)
Bu sınavda 60 puan ve üzerinde alanlar pratik sınava girmeye hak kazanırlar.
Teorik sınava son sene halk sağlığı asistanları ( tıpta uzmanlık öğrencileri) vehalk sağlığı uzmanları katılabilirler. Ancak pratik sınava teorik sınavda 60 puan ve üzerinde alan uzmanlar katılabilir.

2. Nesnel Yapılandırılmış Halk sağlığı Sınavı (Objective Structured Public Health Examination OSPHE; Pratik sınav )
Pratik sınav, 1. aşama sınavından (teorik sınav) tamamen farklı bir değerlendirmedir. 1. aşama sınavı, halk sağlığı alanına ilişkin bilgiyi ölçerken, 2. aşama sınavı halk sağlığına ilişkin bilginin kullanılmasını ve yetkinlik alanına uygun olduğunda beceriyi ölçer.
Pratik sınavda, aşağıdaki yetkinlik alanları birbiri ile entegre bir biçimde hazırlanacak olan 5 istasyonda değerlendirilecektir:

1- EPİDEMİYOLOJİ
2- SAĞLIK YÖNETİMİ
3- BULAŞICI HASTALIKLARIN KONTROLÜ
4- SAĞLIK EĞİTİMİ
5- KRONİK HASTALIKLAR VE SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ
Pratik sınavda Bu istasyonlarda adaya yazılı ve/veya sözlü olgular sunulacak; bu olgular aracılığı ile adayın aşağıda belirtilen öğrenme hedefleri sınanarak bilgi, beceri veya tutumu değerlendirilecektir.

• Toplumun (veya bir grubun) sağlık ve sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını belirleme
• Verileri işleme ve yorumlama
• Bireysel ve toplumsal sağlık durumunu / düzeylerini belirleme
• Sağlığın korunması ve geliştirilmesine yönelik planlama yapabilme
• Sağlıkla ilgili süreçleri yönetirken karar verebilme, bu süreçte karşılaşılan belirsizlikleri yönetme
• Çatışmayı yönetme ve müzakere etme
• Toplumla iletişim kurabilme
• Toplumu bilgilendirme
• Zor durumlarda etkili iletişim tekniklerini kullanma
• Sağlık alanında bir araştırmayı planlama
• Kanıtları eleştirel olarak değerlendirme
Adaylardan her bir istasyonda verilen görevleri yapmaları beklenmektedir. Pratik sınavdan başarılı olabilmek için her bir istasyondan en az 50 almak ve toplam puanın ortalama 70 ve üzerinde olması gereklidir.
Her iki sınavda başarılı olan uzmanlar yeterlik belgesi almaya hak kazanırlar. Belgenin geçerliliği 10 yıldır.
Yeterlik sınavı ilanları HASUDER web sayfasından yapılacaktır.

İlk yeterlik teorik deneme sınavı
5-9 Ekim 2015 de Konya’da yapılan 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresinde yapıldı.

Deneme sınavına 16 son sene asistanı ve uzman katılmıştır.
Bu sınavda Prof. Dr. Şevkat Bahar Özvarış ve Prof. Dr. Ferda Özyurda gözetmen olarak bulunmuş , değerlendirme Prof. Dr. Şevkat Bahar Özvarış tarafından yapılmıştır.
100 soruluk halk sağlığı yeterlik sınavı sonucunda alınan notlar 55-72 puan arasında değişmiştir. Sonuçlar katılımcılara maille ayrı ayrı bildirilmiştir.
En yüksek puanı alan 3 kişinin bir sonraki kongreye katılımı HASUDER tarafından karşılanacaktır.

Ölçme Değerlendirme Komisyonumuz hem sanal ortamda hem de yüzyüze toplantı yaparak özveriyle çalışmışlardır. Tatil günlerinde bile kendi ev ortamlarında çalışan komisyonumuza teşekkürü borç biliriz.


19 Mayıs 2016 İstanbul ( Sibel’in evi)

10 Şubat 2017 Ankara ( Türk Tabipleri Birliği)