Menü Kapat

HALK SAĞLIĞI YETERLİK KURULU 2013-2017 ÇALIŞMA RAPORU

KURULUŞ SÜRECİ 

20 Ekim 2010 da HASUDER Genel Kurulunda, uzmanlık alanımızda Halk Sağlığı  Yeterlik Kurulunun oluşturma gerekliliği önerisine ilişkin  yapılandırma çalışmalarının Yönetim kurulununca yürütülmesi kararı alınmış, HASUDER Yönetim Kurulu  konu ile ilgili bir rapor hazırlamak üzere Yeterlik Komisyonu ( Ferda Özyurda, Şevkat Bahar Özvarış, Dilek Aslan, Meltem Çöl, Erol Gürpınar, Esin Kulaç, Ferruh Ayaoğlu) kurmuş, bu komisyon 26 Ocak 2011 de Yeterlik Kurulu Raporunu hazırlayarak HASUDER Yönetim Kuruluna sunmuştur. Yine komisyon Yeterlik Kurulu Yönergesini hazırlamak üzere çalışmış ve taslağı yönetim kuruluna sunmuştur. Yönetim Kurulu 7.10.2011 tarih ve 2/72 sayılı kararı ile yönergeyi oluşturmuş ve 14 Ulusal Halk Sağlığı Kongresi genel kurulunda yönerge kabul edilmiştir.

3 Ekim 2012 de  15. Ulusal Halk Sağlığı Kongresinde Halk Sağlığı Yeterlik Genel Kurulu toplantısı ile  Halk Sağlığı Yeterlik Kuruluna yönergeye göre genel kurulca seçilecek üyelerin seçimi yapılmış ve yönergeye göre diğer komisyon üyelerinin belirlenmesi ile  Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu 12 Mayıs 2013’de yönergesine göre yapılanmasını tamamlamıştır.

Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu, Yeterlik Yürütme Kurulu, Ölçme Değerlendirme Komisyonu, Eğitim Programları Geliştirme Komisyonu,  Eşyetkilendirme Komisyonu ile aktif ve Eğitim Üst Kurulunun desteği ile  iletişim içinde çalışmaktadır.

YAPILAN TOPLANTI VE KARARLAR

 1. 15-16 Haziran 2013 Türk Tabipleri Birliğinde (TTB) Yapılan Toplantı

          Toplantı,      Dr. Ayşe Akın , Dr. Dilek Aslan, Dr. Emel İrgil, Dr. Ferda Özyurda, Dr. Feride Aksu Tanık, Dr. Gamze Varol Saraçoğlu,Dr. Meltem Çiçeklioğlu, Dr. Muzaffer Eskiocak, Dr. Necati Dedeoğlu, Dr. Nilay Etiler , Dr. Songül Acar Vaizoğlu, Dr. Şafak Taner, Dr. Şevkat Bahar Özvarış,. Dr. Tacettin İnandı, Dr. Zafer Öztek’ in katılımıyla yapıldı. Toplantı raporu ve alınan kararlar EK 1’dedir.

 1. 22 Şubat 2014’de Ankara Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı AD da yapılan toplantı

Toplantı Dr. Ferda Özyurda,  Dr. Dilek Aslan, Dr. Reyhan Uçku, Dr. Meltem Çiçeklioğlu, Dr. Emel İrgil, Dr. Gamze Çan,Dr. Ayşe Akın, Dr. Songül Acar Vaizoğlu, Dr. Reyhan Uçku, Dr. Emel Mercan İrgil, Dr. Feride Aksu Tanık, Dr. Şafak Taner, Dr. Türkan Günay ,Dr. Şevkat Bahar Özvarış, Dr. Yeşim Şenol Yiğiter, Dr.Muzaffer Eskiocak ‘ın katılımıyla yapıldı. Toplantı raporu alınan kararlar EK 2 dedir.

 

 1. 24 Ocak 2015 ‘de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD yapılan toplantı

             Toplantı Emel İrgil,. Ferda Özyurda , Çiğdem Çağlayan,, Şevkat Bahar-Özvarış , Nilay Etiler, Songül Vaizoğlu, Öner Kurt, Burcu Tokuç , Dilek Aslan’ın katılımıyla yapıldı. Toplantı raporu EK 3’dedir.

 1. 29 Mart 2015 ‘de TTB’ de yapılan toplantı

Toplantı Dr. Ahmet Öner Kurt Dr. Ayşe Akın Dr. Burcu Tokuç Dr. Dilek Aslan Dr. Ferda Özyurda Dr. Meltem Çiçeklioğlu Dr. Reyhan Uçku Dr. Songül Vaizoğlu Dr. Şafak Taner Dr. Şevkat Bahar-Özvarış Dr. Türkan Günay Dr. Zafer Öztek’in katılımıyla yapıldı. Toplantı raporu ve alınan kararlar EK 4’dedir.

 1. 4 Haziran 2016 Ankara TTB de yapılan Toplantı

Toplantı  Dr. Ferda Özyurda, Dr. Şevkat Bahar-Özvarış , Dr. Songül Vaizoğlu , Dr. Dilek Aslan’ın katılımıyla yapıldı. Toplantı raporu ve kararlar EK 5 ‘dedir.

 1. Komisyon Toplantıları

Komisyon üyeleri biraraya gelerek ya da  sanal ortamda çalışmalarını aktif olarak sürdürmüşlerdir.

  YETERLİK KURUL VE KOMİSYONLARI ÇALIŞMALARI VE YAPILANLAR:

 

 1. Eğitim Programları Geliştirme Komisyonumuz o dönem TUKMOS Halk Sağlığı Grubu başkanı Prof. Dr. Şevkat Bahar Özvarış’ın katkısı ile önceden yapılan TUKMOS çalışmaları üzerinde çalışmış ve  bu kurulla  eşgüdüm halinde halk sağlığı uzmanlık eğitimi müfredat içeriğini, rotasyon süre , amaç ve hedeflerini, asistan karnesini hazırlamıştır. Bu çalışmalara Eğitim Üst Kurulu koordinatörü Prof. Dr. Erhan Eser anabilim dalı başkanlarından görüş alarak klinik rotasyon sürelerinin 6 ay olması ve 6 aylık saha rotasyonunun yer alması konusunda görüş oluşturarak destek vermiş ve yönlendirici olmuştur. Bu bağlamda, eğitim programları geliştirme kurulumuz üç üyesinin de içinde bulunduğu TUKMOS komisyonu ile işbirliği ile çalışmış ve TUKMOS komisyonu uzmanlık eğitimi müfredatını Tıpta Uzmanlık Kuruluna sunmuş ve 27.9.2016 tarihinde program onaylanmıştır. ( Bu belgeler web sayfasındadır.)

       2.Eşyetkilendirme komisyonumuz halk sağlığı eğitiminin alt yapı ve standartlarını belirleyen kendi yönergelerini hazırlamış, kurum ziyareti planına girmişlerdir.

 1. Ölçme Değerlendirme Komisyonumuz halk sağlığı eğitiminin nesnel değerlendirme koşullarını belirlemiş, değerlendirme sistemlerini yapılandırmış ve özveri ile çalışarak yeterlik sınavlarını gerçekleştirmiştir. İlk yeterlik deneme sınavı  5-9 Ekim 2015 de   18. Ulusal Halk sağlığı Kongresinde yapılmış sınava 16 uzman ve son sene asistanı katılmış, puanları kendilerine bildirilmiş, en yüksek puanı alan ilk 3 katılımcının bir sonraki kongre katılım ücretlerinin  HASUDER Yönetim Kurulunca karara bağlanmıştır. İkinci sınav 19. UHS Kongresinde iki aşamalı olarak gerçekleştirilmiştir.
 1. Yeterlik Belgelerinin Hazırlanması ve Sunumu: 24 Ocak. 2015 de Ankara’da yapılan Halk Sağlığı Yeterlik Kurul ve Komisyonları toplantısında alınan karar gereğince , yeterlik kurulundan önce tıpta uzmanlık eğitiminde görev alan uzman profesör ve doçent  ve Tıpta ve Diş Hekimliğinde  Uzmanlık Yönetmeliğine göre (26 nisan 2014 tarih 28983 sayılı RG yayınlanan yönetmelik) eğitici hakkı olan doktoralı profesör ve doçent öğretim üyelerine yeterlik belgesi hazırlanıp 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresinde sunuldu. Ana Bilim dallarından adlarına belge düzenlemek adına öğretim üyelerinin isimlerini  bildirmeleri istendi, bildirenlere belgeleri teslim edildi.
 2. Uzmanlık Eğitiminin Kaldırılmasına Yönelik Çalışmalara Yanıtımız:

Üniversitelerarası Kurulun Prof. Dr. Ahmet Sınav’ın başkanlığında oluşturulan komisyonun Ağustos 2016  tarihli raporunda, temel tıp bilimlerinde tıpta uzmanlık yerine doktora eğitiminin yapılmasının uygun olacağı görüşü ve bu gruba halk sağlığının da eklenmiş olması üzerine, yeterlik kurulumuz bu konuda 4.11. 2016 tarihinde TTB UDEK-UYEK Bazı Uzmanlık Alanlarının Doktora Eğitimine Kaydırılması konulu  toplantısına katılarak, alınan karara ve rapor içeriğine destek vermiş, halk sağlığı uzmanlık alanının özelliği ve istihdam alanlarını belirtmiş ve bu yaklaşım raporda vücut bulmuştur. Öte yandan,  HASUDER’e   bu konuda görüşümüzü bildiren bir rapor hazırlamıştır. Bu raporda Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre “Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır. “ şeklinde tanımlandığı, . Tıpta uzmanlık eğitiminin  ise, 1973 Tababet Uzmanlık Tüzüğünde,  tıpta uzmanlık öğrencisi tababet dallarından birinde sağlık kurumlarında bilgi ve becerisini geliştirmek için öğrenim, eğitim, pratik uygulama yapmak ve bilimsel esaslara göre yetiştirilmek üzere atanan kişi olarak tanımlandığı, 2002 Tababet Uzmanlık Tüzüğünde ise, bir uzmanlık alanında uzman olarak yetiştirilmek üzere eğitim, öğretim gören araştırma ve uygulama yapan tabiptir şeklinde tanımlandığı belirtilmiş; her iki eğitimin amaç, içerik ve istihdam alanlarının farklı olduğu, uzmanlık eğitiminin mesleki bir yeterliliği içerdiği örnekleri ile karşılaştırılarak yapılmış, dahili tıp bilimleri içinde yer alan halk sağlığı anabilim dalının mezuniyet öncesi tıp eğitiminin topluma dayalı tıp eğitimi konusunda oynadığı role değinilmiş  ve sonuçta ; halk sağlığı alanında sunulan tıpta uzmanlık eğitimi ya da doktora eğitiminin birinin diğerine  tercihi   söz konusu olamayacağı, her iki eğitimin amacı ve hizmet alanı ve katkısı farklı olduğu, bu nedenle halk sağlığı alanında uzmanlık eğitiminin kesinlikle kaldırılmaması gerektiği ve  üniversitelerin her iki eğitimi kaliteli sunma yeterliliklerinin   geliştirilmesi ve sürdürülmesinin önemli olduğu vurgulanmıştır.

6.Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu halk sağlığı uzmanlık eğitimi geliştirmek, çağdaş ve gelişmiş ülkelerle yarışır niteliklere ulaştırmak amacıyla çalışmalarını  sürdürmekte ve her Ulusal Halk Sağlığı Kongresinde çalışmalarını genel kurulla paylaşmakta ve yeterlik sınavlarını yapmaktadır. Bu çalışmaları ulusal düzeyde tüm uzmanlık derneklerinin üyesi olduğu TTB UDEK ve UYEK ile iletişim ve eşgüdüm içinde sürdürmektedir.     

      Bundan sonra yeterlik kurul ve komisyonlarının hedefleri ;

 • Halk Sağlığı uzmanlık eğitiminin  mezuniyet sonrası eğitimdeki yeri ve kalitesini geliştirmek amacıyla çalışmalar;
 •  Eşyetkilendirme kapsamında akreditasyon, standart, kurum ziyaretleri gibi çalışmaları yaşama geçirme
 • Değerlendirme ve belgelendirme çalışmalarını rutinleştirme
 • Ulusal tanınırlık sağlama
 • Uluslararası uyum sağlama
 • Ana dal ve Yan dal uzmanlık alanlarının uyum içinde  çalışmalarını sağlama olacaktır.

Kurul ve komisyonlarımızda  emek veren, sorumlulukla ve özveri ile çalışan öğretim  üyelerine şükranlarımı sunarım.

Saygılarımla

Prof. Dr. Ferda Özyurda

Halk Sağlığı Yeterlik Yürütme Kurulu Başkanı